کودکان فقیر

یک کودک از پنج کودک آلمانی در فقر بزرگ می شود

۱۳۹۹ مرداد ۰۴

21.3% از کل افراد زیر 18 سال در آلمان، در فقر بزرگ می شوند

جزئیات