کلیساهای خانگی

افزایش شمار مسیحیان ایران به یک میلیون نفر

۱۳۹۹ شهریور ۲۲

مدت هاست که محققان حوزه مسیحیت، از رشد شگفت آور کلیسا در ایران صحبت می کنند و حالا این محققان اطلاعاتی بدست آورده اند که درستی ادعاهایشان را اثبات می کند.

جزئیات