دو رگه بودن

افزایش اختلاط نژادی در انگلیس

۱۳۹۹ مهر ۲۴

با افزایش جمعیت دورگه های انگلیس، مباحث و سیاست های هویتی رو به کمرنگ شدن می رود

جزئیات