ازدواج بین الادیانی

نوکیشان مسلمان در اسرائیل رو به افزایش هستند

۱۳۹۹ آذر ۲۱

چون ادغام اقلیت ها و سایر اقوام و مذاهب غیریهود در اسرائیل رو به افزایش گذاشته، موارد تغییر دین نیز بیشتر شده است

جزئیات

غیرقانونی شدن ازدواج های بین المذاهبی در پرجمعیت ترین ایالت هند

۱۳۹۹ آذر ۱۰

منتقدان می گویند که این قانون سبب تحقیر مسلمانان شده و به افزایش تنش‌های مذهبی می انجامد.

جزئیات