مهاجرپذیری

عصر مهاجرت، راهکار چیست؟

۱۴۰۰ آذر ۰۳

مخالفت با مهاجرت تنها مشکل پیری جمعیت و سیل ورود مهاجر به مرزها را تشدید می کند؛ ارائه مسیرهای امن و قانونی برای مهاجرت می تواند یک راهکار باشد.

جزئیات