آب های زیرزمینی

خاک تشنه

۱۴۰۱ شهریور ۲۱

سرکوب معترضان به مشکل آب و دستگیری دانشمندان محیط زیست نشان می‌دهد که آب به موضوعی امنیتی در ایران تبدیل شده است.

جزئیات