ناسیونالیسم ترکی

ترکیب ناسیونالیسم و مذهب، برگ برنده اردوغان

۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۹

اردوغان در این انتخابات به سمت راست متمایل شد و ناسیونالیسم و مذهب را محور مبارزات انتخاباتی خود قرار داد

جزئیات