سربریدن شیعیان

راه کابل تا بامیان، جادۀ مرگ برای شیعیان افغانستان

۱۳۹۴ آذر ۱۶

راهی که غرب کابل را به هزاره‌جات وصل می کند، از ولایت وردک می گذرد و این بخش راه به دلیل حملات فراوان طالبان آنقدر بی‌امنیت است که جادۀ مرگ ن

جزئیات