بغداد

با خروج آمریکا از عراق، فرانسه جای آن کشور را می گیرد

۱۴۰۰ شهریور ۱۵

از نظر فرانسه خروج آمریکا فرصتی برای ورود به عراق و گسترش نفوذ خود در خاورمیانه و مقابله با نفوذ ایران و ترکیه است

جزئیات

عراق پسا داعش و جامعه ای در حال تغییر

۱۳۹۸ تیر ۲۶

با خروج داعش از خاک عراق، آرامش به مردم این کشور بازگشته است و بازگشایی منطقه سبز بغداد به روی مردم، نشان از آن دارد که اوضاع این کشور، در حال تغییر است.

جزئیات