دلیل عقب ماندگی مسلمانان

چرا عقب ماندگی اجتماعی در روزگار ما رو به فزونی است؟

۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۸

مشاهده اخبار و حوادث ناپسند و ناگواری که در طول سال گذشته در سر فصل سایت های خبری و جراید و روزنامه ها قرار گرفته گویای این مطلب است که متأسفانه تعصب و دشمنی در جهان حاضر رو به فزونی است.

جزئیات

رابطه استبداد و ناهنجاریهای اجتماعی

۱۳۹۶ فروردین ۲۶

جهل و ناآگاهی یک ملت به بروز ناهنجاری های اجتماعی دامن می زند و ناهنجاری ها نیز زمینه ظلم و استبداد حاکمان را فراهم می سازد. آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب فلسفه عقب ماندگی، سوء ظن و چاپلوسی را دو مصداق ناهنجاری اجتماعی دانسته و از جمله عواملی می داند که حاکمان مستبد را در انجام اعمال غیر انسانی شان نیرو می بخشد و در نتیجه جامعه را عقب مانده نگاه می دارد.

جزئیات