آثار کم فروشی

پیامدهای کم فروشی در جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

کم‌فروشی تنها در حوزه مسایل اقتصادی و مالی خلاصه نمی‌شود. متاسفانه امروز مصادیق کم‌فروشی در همه سطوح کاری دیده می‌شود.

جزئیات