غصب خلافت

پیام فاطمه دعوت به احقاق حق است

۱۳۹۵ اسفند ۱۳

به هنگام ظلم، وظیفه انسان این است که مقاومت و ایستادگی کند چون ایستادگی نکردن به معنای پذیرفتن ظلم است و قبول ظلم در اسلام ممنوع است

جزئیات

خطبه فاطمیه

۱۳۹۵ اسفند ۱۱

از دختر پيامبر حقى را گرفته و با گرفتن اين حق سنتى را شكسته بودند. اين بود كه خود را براى طرح شكايت در مجمع عمومى آماده ساخت.

جزئیات