اسلام و جامعه

آینده و آسیبهای پیش رو

۱۳۹۶ آبان ۰۸

آینده هیچگاه به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و نمی توان از کیفیت سیر وقایع در سال های آتی کاملا مطمئن بود. اما این به معنای غفلت و وانهادن امور نیست، بلکه بر همه مردم به ویژه رهبران و اندیشمندان جامعه است که با بررسی، تفکر و برنامه ریزی، آمادگی خود را نسبت به وقوع حوادث و آسیب های پیش رو افزایش داده و با آثار و تبعات زیانبار آن مقابله کنند.

جزئیات

نقش مدارس در پرورش فکر و اندیشه جامعه

۱۳۹۶ فروردین ۲۱

اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم از جوامع کوچک همچون مدرسه و خانه تا جوامع بزرگ مانند میهن را شامل می شود. این جوامع با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند از این رو فساد یا اصلاح هر کدام بر دیگری تأثیر می گذارد. مقاله پیش رو گزیده ای از بیانات آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب اسلام و جامعه است که در آن به اهمیت اصلاح گری در محیط های اجتماعی و مشکلات و سختی های این امر می پردازد.

جزئیات