رابطه دیکتاتور با مردم

زایش دیکتاتورها در نبود مصلحان

۱۳۹۸ آذر ۳۰

هر زمان که حضور مصلحان در جامعه کمرنگ شده و عرصه برای فعالیت آنان تنگ شود، فساد، جامعه را در بر می گیرد و دیری نمی پاید که مستبدان و خودکامگان به قدرت می رسند.

جزئیات

اگاهی اجتماعی راهکار مقابله با دیکتاتوری

۱۳۹۶ تیر ۱۵

جهل و نادانی اسباب رشد ظلم و استبداد را فراهم ساخته و موجب نابودی آمال و اهداف انسانی می شود. پس باید با نشر فرهنگ علم و آگاهی در بین مردم و ایجاد شناخت در اموری چون: بهداشت، قانون، انتخابات، نظام سیاسی و غیره، زمینه ای را فراهم کنیم تا جامعه به رشد فکری و درک صحیح از امور پیرامون دست یافته و اسباب ظهور هرگونه دیکتاتوری از بین رود.

جزئیات

رابطه استبداد و ناهنجاریهای اجتماعی

۱۳۹۶ فروردین ۲۶

جهل و ناآگاهی یک ملت به بروز ناهنجاری های اجتماعی دامن می زند و ناهنجاری ها نیز زمینه ظلم و استبداد حاکمان را فراهم می سازد. آیت الله سید محمد شیرازی در کتاب فلسفه عقب ماندگی، سوء ظن و چاپلوسی را دو مصداق ناهنجاری اجتماعی دانسته و از جمله عواملی می داند که حاکمان مستبد را در انجام اعمال غیر انسانی شان نیرو می بخشد و در نتیجه جامعه را عقب مانده نگاه می دارد.

جزئیات