مقابله با استعمار

گسترش فرهنگ مطالعه، راه مقابله با استعمار

۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳

سیاست کشورهای شرقی و غربی، در استعمار فکری و مادی مسلمانان است و راه مقابله با انها رشد اگاهی مسلمانان با ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش محیطهای علمی است. در نوشتار پیش رو ابتدا ابعاد این سیاست گشوده می شود و سپسبه راههای مقابله با ان می پردازیم.

جزئیات