ترک دنیا

زهد واقعی ترک لذت های نامشروع است نه ترک دنیا

۱۳۹۸ مرداد ۱۰

يكى از زاهدان سوى سلطانى تجمل پرست برفت كه در شكوه و جاه و فرمانروايى خويش غرق بود. سلطان به او روى كرد و گفت: تو زاهد هستى؟ زاهد پاسخ داد: ولى تو از من زاهدترى. زيرا من از دنيايى روى گردانده ام كه فانى است و تو از آخرتى روى گردانده اى كه باقى است.

جزئیات

حقیقت زهد

۱۳۹۶ خرداد ۱۳

گرایش انسان به زهد، ریشه در آزاد منشی او دارد. انسان، بالفطره میل به تصاحب و تملک و بهره مندی از اشیا دارد، ولی آن جا که می بیند اشیا به همان نسبت که در بیرون، او را مقتدر ساخته، در درون، ضعیف و زبون اش کرده ومملوک و برده ی خویش ساخته، در مقابل این بردگی، طغیان می کند و نام این طغیان، زهد است

جزئیات