جمود فکری

تحجر و قشری گری بلای جان جوامع اسلامی

۱۳۹۶ شهریور ۲۱

تحجر، جمود فکری و قشری‌گری مذهبی از آفات بزرگ جوامع دینی به شمار می‌آید. این آفت به عصر و زمانه‌ای خاص محدود نمی‌شود، بلکه همیشه خطر ظهور دگماتیسم فکری در جوامع دینی می‌رود گاه همچون دیروز در چهره «خوارج» و «اخباری‌گری»، و گاه همچون امروز در چهره‌گروههای مختلف تکفیری چون «طالبان»، «القاعده»، «داعش» و…

جزئیات