استعدادیابی

نقشه راه کشور را بد کشیده ایم

۱۳۹۶ بهمن ۱۵

يکی از نقاط منفی كه رسانه‌های ارتباط جمعی ايران برای آمريکايی ها بر می شمارند اين است که اطلاعات عمومی عامه آنها بسيار پائين است تا آنجا که بسياری شان حتّی نام رئيس‌جمهوری خود را نمی دانند! يا مثلاً فکر می کنند ايران کشوری از کشورهای عرب زبان منطقه خليج فارس است!‏

جزئیات