ایت الله سید صادق شیرازی

204

پیامبر اسلام، پیروز استقامت

۱۳۹۶ فروردین ۲۱

طبق فرمایش خداوند در قرآن «برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود» و یکی از رفتارهای شایسته رسول الله که باید نیک در آن نگریست و از آن الگو گرفت، تلاش خستگی ناپذیر و صبر در برابر مشکلات است. پیامبری که پیش از بعثت، عزیزترین کس در میان قریش به شمار می رفت، پس از بعثت آماج حملات و کینه ورزی آنان قرار گرفت اما از پای ننشست و با توکل به خدا دست از تلاش برنداشت.

جزئیات

توصیه های اقتصادی امام علی (ع) به مالک اشتر

۱۳۹۶ فروردین ۱۷

آزادی تجارت و کسب و کار از اصول شناخته شده در کشورهای توسعه یافته است و آنان با پایبندی به همین اصل موفق شدند اقتصاد خود را شکوفا نموده، امکان یک زندگی مرفه را به ملت خود هدیه دهند. این درحالی است که قرن ها پیش امیرمؤمنان علی(ع) از آزادی تجارت و تولید سخن گفته و مسلمانان را به رعایت آن فرا خوانده است

جزئیات