twitter share facebook share ۱۳۹۶ فروردین ۱۷ 717

آزادی تجارت و کسب و کار از اصول شناخته شده در کشورهای توسعه یافته است و آنان با پایبندی به همین اصل موفق شدند اقتصاد خود را شکوفا نموده، امکان یک زندگی مرفه را به ملت خود هدیه دهند. این درحالی است که قرن ها پیش امیرمؤمنان علی(ع) از آزادی تجارت و تولید سخن گفته و مسلمانان را به رعایت آن فرا خوانده است

امیرمؤمنان علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر از بیان مسائل اقتصادی غافل نشده و کارکنان حکومت را به مدارا با بازرگانان و صنعت گران فرا می خواند.

به توصیه حضرت، بر حکام اسلامی لازم است که از وضع قوانین سخت گیرانه در امور مربوط به تولید و تجارت بپرهیزند و کار خود را تنها به نظارت بر فعالیت این صنف از جامعه محدود کنند، مبادا که صاحبان کسب و کار از فقدان یک واحد نظارتی سوء استفاده نموده و بر مردم ظلم روا دارند.

بنابراین آزادی تجارت و تولید که امروزه دنیای غرب به آن می بالد از اصول و اموزه های اقتصاد اسلامی است؛ اصلی که بر اساس آن همه گونه صادرات و واردات و خرید و فروشی آزاد است و رمز شکوفایی اقتصاد و رفع فقر در جهان در اجرای دقیق آن نهفته است.

نظر شما