توریسم حلال

ترکیه پیشرو در صنعت تعطیلات حلال

۱۳۹۸ تیر ۲۴

«سلما محمود» از شهروندان مسلمان بریتاینا در گفتگو با خبرنگار میدل ایست آی از مشکلات خود در پیدا کردن جای مناسب برای گذران تعطیلات می گوید

جزئیات