رویترز

مقتدی صدر قدرتمندترین مرد عراق

۱۴۰۰ تیر ۱۵

اکثر مخالفان صدر اذعان دارند که صدری ها در انتخابات، اول خواهند شد.

جزئیات

مقابله زنان سیاه‌پوست عرب با معیارهای نژادپرستانه زیبایی

۱۳۹۹ تیر ۱۱

زنان عرب سیاهپوست از اعتراضات جهانی ضد نژادپرستی الهام گرفته‌اند تا با تبعیض‌ و کلیشه های زیبایی حاکم بر خاورمیانه مقابله کنند

جزئیات