بحران اقتصادی لبنان

کودکان لبنانی، محروم از تحصیل

۱۴۰۰ مهر ۰۵

بحران اقتصادی و افزایش فقر بسیاری از کودکان را از درس و مدرسه باز داشته و حالا کمبود برق و سوخت نیز مزید بر علت شده است.

جزئیات

وابستگی بیشتر مردم لبنان به حزب الله درپی سقوط اقتصادی کشور

۱۳۹۹ بهمن ۰۹

درحالیکه بحران اقتصادی لبنان سبب گسترش فقر شده است، شمار افرادی که به بازوی مالی حزب الله روی می آورند، بیشتر می شود

جزئیات