#آزادی

دفاع از آزادی انسان، هدف حرکت امام حسین(ع)

۱۳۹۹ شهریور ۰۷

امام حسین(ع) شخصیت ممتازی است که بررسی جنبه های مختلف زندگانی ایشان حاوی آموزه های فراوانی می باشد. درباره این جنبش عظیمِ مردمی، نظریاتی توسط نظریه پردازان ابراز شده و می شود.

جزئیات