جایگاه علم

سیاست اسلام در زمینه فرهنگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۴

مسلمانان را غالبا عقب مانده و واپسگرا میبینیم. مردمی که با داشتن ثروتهای خدا دادیِ فراوان در فقر مادی و فرهنگی به سر میبرند. آیا مشکل از آموزه

جزئیات