دلیل مهاجرت مسلمانان

نزدیک به نیمی از جوانان عرب به مهاجرت می اندیشند

۱۳۹۹ مهر ۲۵

جدیدترین نظرسنجی انجام شده، نشان می دهد که مشکلات اقتصادی، دولت های فاسد، امنیت و فرصت های آموزشی، جوانان را ترغیب به ترک خاورمیانه کرده است.

جزئیات

رابطه میان ایمان و هجرت، ویژگی های مهاجر نمونه

۱۳۹۵ بهمن ۲۴

در سالهای اخیر جهان شاهد موج گسترده پناهندگی از کشورهای اسلامی به مغرب زمین بود. برخی برای نجات جان خود و بسیاری برای داشتن زندگی بهتر خود را در این مسیر پرخطر اننداختن. هدف از زندگی چیست و ایا این راه مهاجران را به سعادت میرساند؟

جزئیات