شیعیان زیدی

زیدیه، جنبشی سیاسی در شمایل مذهب

۱۳۹۵ بهمن ۳۰

زیدیان خود را دروازه تشیع می دانند، این مذهب در آغاز ، تنها جنبشی سیاسی بود اما بعدها به شکل فرقه ای با آداب و احکام خاص خود درآمد.

جزئیات