اصلاحات اجتماعی

آیت‌الله العظمی شیرازی پیشگام اصلاحات و نوآوری

۱۳۹۶ دی ۰۹

نسل امروز نسلی است که در دوراهی گرایش به سمت غرب از یک طرف و پیروی اصول و ارزش های تاریخی خویش از طرف دیگر راه اول را برگزیده و به کلی از تمامی سنت ها و باورهای خویش دل می کند. در چنین اوضاع و احوالی بهترین راه میانه روی و در پیش گرفتن حرکت اصلاح گرایانه است؛ حرکتی که ضمن آن بتوان همزمان با حفظ دستاوردها و بهره مندی از تجارب مثبت گذشته، تغییرات و اصلاحاتی در جهت به روز شدن جامعه انجام داد.

جزئیات

اصلاح راهبردی جوامع واپسگرا

۱۳۹۶ مرداد ۱۹

یکی از دلایل عقب ماندگی جوامع اسلامی آن است که رهبران، خود را به امور پوچ و بی اهمیت مشغول نموده و از امور مهم و اصلاحات اساسی بازماندند. از آنجا که مردم نیز بر سیره رهبران خود عمل می کنند، همین شیوه را دنبال نمودند و خود را به امور خرد و بی ارزش سرگرم کردند. این درحالی است که تاریخ اسلام آکنده از نام بزرگانی است که با اندیشه و عمل خود مسیر یک ملت را تغییر داده و به آن شکوه و عظمت بخشیدند.

جزئیات

شیوه اصلاح جامعه از منظر آیت الله سیدمحمدرضا شیرازی

۱۳۹۶ اردیبهشت ۰۹

یکی از توصیه های بزرگان و اندیشمندان جامعه، تلاش برای اصلاح کاستی ها و رهایی از عقب ماندگی است. برخی ریشه عقب ماندگی و عدم پیشرفت کشورهای اسلامی را در اسلام می بینند، حال آنکه اسلام همواره به تلاش برای ترقی، خردورزی، رشد و شکوفایی فراخوانده است. آیت الله سیدمحمدرضا شیرازی اما مشکل را در حاکمان ناصالح و غلبه ناامیدی بر مردم دانسته و بر این اساس راهکارهایی را برای ایجاد اصلاح و رفع عقب ماندگی ارائه می دهد.

جزئیات

نقش آگاهی در تحقق اصلاحات اجتماعی

۱۳۹۵ اسفند ۰۱

اصلاحات، بهترین راه برون رفت از مفاسد و معضلات اجتماعی است. بسیاری از مصلحان برای تغییر کج روی ها و نابسامانیهای جامعه تا پای جان کوشیدند تا مردم را از پرتگاهها نجات دهند. پیامبران و امامان اسمانی بهترین الگو برای مصلحان هستند که در این رهرو جامعه را رهبری کردند.

جزئیات