ویژگیهایی مدیر نمونه

ویژگیهای ده گانه مدیر موفق

۱۳۹۵ اسفند ۰۷

برای آنکه یک مدیر بتواند کشتی مدیریت خود را از دریای پرتلاطم حوادث و ناآرامیها با موفقیت عبور داده و به ساحل موفقیت و پیروزی رساند، باید ویژگیهایی داشته باشد که کمبود کمی و کیفی هریک از آنها موجب ضعف و حتی شکست در عرصه مدیریت می گردد:

جزئیات