خطبه حضرت زهرا

خطبه فاطمیه

۱۳۹۵ اسفند ۱۱

از دختر پيامبر حقى را گرفته و با گرفتن اين حق سنتى را شكسته بودند. اين بود كه خود را براى طرح شكايت در مجمع عمومى آماده ساخت.

جزئیات