انتقاد

تشویق و تأیید را جایگزین عیب جویی کنیم

۱۳۹۶ آبان ۰۷

دکتر ویلیام گلاسر، روان‌پزشک مشهور می‌گوید: هفت عادت تخریب‌گر شامل 1- عیب‌جویی یا انتقام، 2- سرزنش، 3- شکوه و گلایه، 4- غر زدن، 5- تهدید، 6- تنبیه و 7- دادن حق حساب یا باج برای تحت کنترل درآوردن دیگری، وجود دارد که استفاده از این الگو و رفتارها، باعث از هم گسیختگی و ویرانی روابط بین افراد می شود. در بین این عادت‌های مخرب عیب‌جویی، مخرب‌ترین عادت است. اگر انسان این حقیقت را بپذیرد که بی عیب نیست، از پرداختن به عیب های پنهانی دیگران باز می ماند و جرئت چنین گستاخی به خود نمی دهد .

جزئیات