مبارزه با فقر

چگونه کشورها می توانند سریعتر فقر را کاهش دهند؟

۱۳۹۷ آذر ۲۱

در حالی که تعداد کل فقرا در سراسر جهان رو به کاهش است، نرخ پیشرفت آن برای دستیابی به هدف توسعه پایدار در راستای پایان دادن به فقر شدید تا سال 2030، به اندازه‌ کافی سریع نیست. برای افزایش سرعت کاهش فقر، درس عبرت از گذشته‌، می‌تواند راهگشا باشد.

جزئیات

هزینه‌ای ناچیز برای از بین بردن فقر

۱۳۹۶ دی ۲۰

کثرت جمعیت زیر خط فقر یکی از بزرگ ترین مشکلات کنونی جهان است. گرچه راهکارهایی همچون کمک‌ به تغذیه مناسب و بهداشت و آموزش کودکان به بهبود اوضاع تهیدستان کمک می کند، اما اینها درمان هایی موقتی است. امروزه امکان حل دائمی این مشکل بیش از هر زمان دیگری فراهم گشته است و تجربه کشورهایی همچون چین نشان می دهد که رشد اقتصادی کارآمدترین و کم هزینه ترین راه برای از بین بردن محرومیت می باشد.

جزئیات

سه عامل مؤثر در ثروتمندی و فقر

۱۳۹۶ آبان ۳۰

فقر یکی از مشکلات پیچیده جوامع بشری است که دارای ابعاد مختلف در سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی و غیره می‌باشد. حاکم شدن توانگری و بی نیازی در جامعه مستلزم این است که مشکل فقر معالجه گردد و محرومیت از بین برود. سه عامل اساسی است که به ایجاد ثروتمندی یا فقر می انجامد و ما برای آنکه ریشه های فقر را بخشکانیم ناچار از شناخت دقیق این عوامل هستیم.

جزئیات