شک

چرا ایرانیان به یکدیگر بی اعتمادند؟

۱۳۹۶ آذر ۲۱

اعتماد اجتماعی امری است كه بنياد هر گونه جامعه سالمی را تحقق می بخشد و بر تداوم و حفظ آن مهر تاييد می زند. اما به نظر می رسد كه در شرايط كنونی، اعتماد اجتماعی در جامعه ما وضعیت خوب و مناسبی ندارد.

جزئیات