نابودی دیکتاتور

آزاد اندیشی و نابودی استبداد

۱۳۹۶ دی ۲۴

آزادی اندیشه و تکثر گرایی دو ویژگی جوامع پیشرفته و متمدن است. با پذیرش و گسترش این دو خصیصه، مردم دیگر نیازی به تظاهر و دورویی نمی بینند و به راحتی با دیگر افراد و گروه‌ها ارتباط برقرار می کنند؛ حکمفرمایی اعتدال و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها نیز از نتایج وجود این دو ویژگی در کشورهای غربی است. این درحالی است که کشورهای عربی-اسلامی با توسل به تعصبات کورکورانه و دگم اندیشی از قافله تمدن عقب مانده و خود را اسیر دست استبداد نموده اند.

جزئیات