شایعه

مبارزه با اخبار جعلی در عراق برای مهار کرونا

۱۳۹۹ مهر ۱۴

«کرونا؟ بابت این ویروس نگران نیستیم؛ در آمریکاست؛ در عراق چنین ویروسی نداریم». این سخنان یکی از کارگران اهل اربیل است که با خنده به ما می گفت.

جزئیات

چرا شایعه در ایران به سرعت همه گیر می شود؟

۱۳۹۶ بهمن ۱۶

مقصد نفت کش سانچی کره شمالی بود و از این رو مورد اصابت موشک قرار گرفت، در صورت بروز زلزله در تهران میلیون ها موش زنده خوار به سطح شهر هجوم می آورند، علت زلزله های اخیر ایران پروژه هارپ است که از سوی آمریکا انجام می شود. اینها تنها سه نمونه از شایعاتی است که در چند ماه اخیر در ایران همه گیر شده و زبان به زبان می چرخد.

جزئیات