جان لاک

تولد دمکراسی در اروپا

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

فقر، ظلم، نابرابریهای اجتماعی و سختیهای زندگی در قرنهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ میلادی در اروپا فیلسوفان بزرگی را متبلور ساخت که قوانین مدنی، اجتماعی و سیاسی دنیای مدرن را بنا نهادند و چهرهٔ جدیدی از جهان غرب پدید آوردند. از آن جمله می توان به جان لاک اشاره کرد او را پدر دمکراسی نوین می دانند.

جزئیات