آموزش رایگان

مدارس غیر انتفاعی و قانون آموزش رایگان در ایران

۱۳۹۷ آبان ۲۹

حق تحصیل رایگان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که در قانون اساسی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دسترسی همه ابنا بشر به آموزش رایگان و با کیفیتِ برابر، فارق از میزان ثروت، طبقه اجتماعی، اعتقادات مذهبی و جایگاه قومی، یک حق بنیادی در زندگی انسان امروزی به شمار می‌رود.

جزئیات

وداع با آموزش رایگان

۱۳۹۶ اسفند ۱۴

مسئله آموزش عمومی رایگان برای همه افراد فارغ از قومیت، زبان، مذهب، جنسیت و...، یکی از بنیادی‌ترین ارکان تحقق عدالت آموزشی در جامعه است. از سوی دیگر، تحقق عدالت آموزشی مقدمه‌ای بر تحقق عدالت اجتماعی است. در راستای بحث عدالت آموزشی گفتگوی دکتر مهران صولتی، دکترای جامعه‌شناسی سیاسی و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی را با روزنامه آسمان در ادامه می خوانید:

جزئیات