شرق شناسی

غرب شناسی در برابر شرق شناسی

۱۳۹۷ تیر ۱۰

حسن حنفی اندیشمند معاصر مصری کتابی دارد تحت عنوان علم الاستغراب. وی نخستین نفر در جهان اسلام است که به صورت علمی طرح علم غرب شناسی یا علم الاستغراب را ارائه کرده است. چندین قرن است که غربی ها اقدام به شرق شناسی یا علم الاستشراق کرده اند، لذا اگر ما هم اکنون اقدام به غرب شناسی کنیم، فاصله چند قرنی میان شرق شناسی و غربی شناسی وجود خواهد داشت.

جزئیات