خدمت گزاران مدنی

عشق و حکمرانی

۱۳۹۷ دی ۱۰

در جوامع غربی، اصطلاحی تحت عنوان Civil Servant، (خدمت گزاران مدنی) وجود دارد. به عبارت دیگر، کسانی که با دلبستگی و تعلق خاطر به کشور و مردم خود خدمت می کنند. نزدیک ترین مصادیق به این گروه در ژاپن و کشور های اسکاندیناوی یافت می شوند.

جزئیات