الگوی عملی

از خود آغاز کنیم

۱۳۹۸ مهر ۱۳

آدمی برای پیروی و اطاعت، به یک الگوی عملی نیازمند است؛ سرلوحه‌ای که آنچه فرمان می‌دهد را از خود آغاز نموده و در زندگی خود پیاده کرده باشد

جزئیات