عراق

سیستم بهداشت عراق، نشانه دیگری بر ویرانی کشور

۱۴۰۰ تیر ۲۸

فساد نهادینه شده در سیستم بهداشت عراق، به بهای از دست رفتن جان مردم تمام می شود.

جزئیات

مقتدی صدر قدرتمندترین مرد عراق

۱۴۰۰ تیر ۱۵

اکثر مخالفان صدر اذعان دارند که صدری ها در انتخابات، اول خواهند شد.

جزئیات

مصر، عراق و اردن: آیا مشارکتی جدید در حال شکل گیری است؟

۱۴۰۰ تیر ۱۴

همکاری های اقتصادی دلیل اصلی ایجاد چنین اتحادی است اما هر سه کشور انگیزه های سیاسی خاص خود را نیز دارند

جزئیات