حکومت استبدادی

هدف، توجیه‌کننده ابزار فرصت‌طلبانه استبداد ماکیاولیستی

۱۴۰۲ مرداد ۲۹

شارع مقدس پنج سقف قرار‌داده، که قوعد اهم‌ومهم و مصلحت عامه، حق تجاوز از آن‌را ندارند. این پنج سقف عبارتند از(حق)، (قانون)، (شوری)، (توافق عقلا از جمیع ملل و مذاهب) و (مرجعی زاهد و عادل)

جزئیات

سلطه مطلقه و خطرات ان

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۶

سلطه سیاسی مفهومی است در ارتباط با آن دسته از نظامهای سیاسی که رئيس حكومت در اداره دولت به دموکراسی اعتقادی ندارد. برای سلطه چند تعریف ذکر شد

جزئیات