همزیستی ادیان

همزیستی ادیان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

گردهمایی کلیساهای اروپا: «تفاوت‌های دینی ما را از یکدیگر دور نمی‌کند، بلکه در بسیاری از حوزه‌های زندگی توانمندتر می‌سازد.»

جزئیات

ضرورت افشاگری نخبه‌گان دینی

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

در اوضاع کنونی کشورهای اسلامی، که جولانگاه خشونت ورزان و افراط گرایان شده است بر نخبگان و صاحبان علم و فرهنگ است که به فهمی عمیق و ریشه ای از دین دست یابند و بکوشند تا با اتخاذ شیوه های اعتدالی، پیام و آموزه های دین را به شکلی ارائه کنند که با عقل متکامل بشری و فطرت و سرشت انسان همخوانی و همراهی داشته باشد.

جزئیات

کریسمس و مسلمانان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

نکات اجمالی زیر توصیه های قرآنی به حسن روابط میان پیروان آیین های ابراهیمی است

جزئیات

آیین همزیستی و روش تفاهم با دیگران

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

قدرت یک کشور در توانمندی ان ملت در جذب افراد و گروههای مختلف و همگام کردن آنان در مسیر رسیدن به آرمانهای اجتماعی است، تا در سایه آن وحدت و یکپ

جزئیات