قداست شکنی

جایگاه اصل آزادی بیان در توهین به مقدسات

۱۳۹۵ بهمن ۰۹

توهین به مقدسات مذهبی دیگران آنجا که نتیجه‌ای جز برانگیخته‌شدن و تحریک‌شدن متقابل آنان ندارد، کاری زشت و قبیح است؛ ولی این امر به معنای تعطیل ارشاد و روشنگری نیست

جزئیات