دیکتاتوری

اگاهی اجتماعی راهکار مقابله با دیکتاتوری

۱۳۹۶ تیر ۱۵

جهل و نادانی اسباب رشد ظلم و استبداد را فراهم ساخته و موجب نابودی آمال و اهداف انسانی می شود. پس باید با نشر فرهنگ علم و آگاهی در بین مردم و ایجاد شناخت در اموری چون: بهداشت، قانون، انتخابات، نظام سیاسی و غیره، زمینه ای را فراهم کنیم تا جامعه به رشد فکری و درک صحیح از امور پیرامون دست یافته و اسباب ظهور هرگونه دیکتاتوری از بین رود.

جزئیات

سلطه مطلقه و خطرات ان

۱۳۹۴ اردیبهشت ۰۶

سلطه سیاسی مفهومی است در ارتباط با آن دسته از نظامهای سیاسی که رئيس حكومت در اداره دولت به دموکراسی اعتقادی ندارد. برای سلطه چند تعریف ذکر شد

جزئیات