راه پیشرفت

چگونه با فروتنی، پیشرفت را به ارمغان آوریم؟

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰

غالب ملت ها رسیدن به موفقیت و پیشرفت را در گرو کسب علم و ثروت می بینند و می کوشند تا با تلاش گروهی و تبعیت از برنامه های اصلاحی دولتمردان خود به اهداف و چشم انداز مورد نظر خویش دست یابند؛ حال آنکه به فرموده آیت الله سید محمد شیرازی یکی از مهم ترین ارکان موفقیت و پیشرفت تواضع و فروتنی است؛ رکنی که نه تنها اثرات مثبت فردی به همراه دارد بلکه سبب رشد و تکامل جامعه و همبستگی اجتماعی می شود.

جزئیات

پیشتازی و شجاعت آغازیدن

۱۳۹۶ مهر ۰۴

در فرهنگ قرآنی، انسان تا بدانجا می تواند رشد یابد که به مقام قرب الهی رسد. اما گام اول در مسیر رسیدن به این هدف، توجه به نفس است. بنابراین هر کس که فضیلت ها و ارزش های اخلاقی را در خود پرورش دهد، از خواب غفلت بیدار گشته و با اراده ای محکم دست به کار شود، بی شک موفق خواهد شد.

جزئیات