بی اعتمادی نسبت به حاکمیت

سنگاپور، الگویی موفق در مواجهه با کرونا

۱۳۹۹ فروردین ۰۵

عنصر کلیدی موفقیت سنگاپور در مقابله با کرونا، ارائه تصویری قابل احترام و اعتماد از دولتمردان کشور است

جزئیات

چرا مشارکت جمعی ایرانیان در اداره امور کشور قوی نیست؟

۱۳۹۶ بهمن ۲۵

کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند مهم‌ترین عامل توسعه در هر کشوری، نه ابزار و فناوری و پول که نیروی انسانی است. مشارکت و همکاری این نیروها می‌تواند موانع پیشرفت و آبادانی را سریعتر و با زحمت کمتری از سر راه بردارد و در نبود این مشارکت اقدام برای امحای فقر و توسعه نیافتگی، اگر غیرممکن نباشد، دست‌کم با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد بود.

جزئیات

حاکمیت چگونه می تواند اعتماد از دست رفته مردم را بازیابد؟

۱۳۹۶ آبان ۲۹

نقش و اهمیت حکومت در جوامع گوناگون بر کسی پوشیده نیست. در جوامع جدید، حکومت در عرصه های گوناگون زندگی مردم وارد می شود و نقش های متفاوتی بر عهده می گیرد. با توجه به رابطه تنگاتنگی که میان حکومت و مردم به وجود آمده است، وجود اعتماد میان این دو بخش از جامعه، به ویژه اعتماد مردم به حکومت از امور بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، به طوری که بین میزان اعتماد مردم و مسأله مقبولیت حکومت، بخصوص در جوامعی که دموکراسی بر آن ها حاکم است، رابطه مستقیم و آشکاری وجود دارد.

جزئیات