بی اعتمادی

مبارزه با اخبار جعلی در عراق برای مهار کرونا

۱۳۹۹ مهر ۱۴

«کرونا؟ بابت این ویروس نگران نیستیم؛ در آمریکاست؛ در عراق چنین ویروسی نداریم». این سخنان یکی از کارگران اهل اربیل است که با خنده به ما می گفت.

جزئیات

هیس! مبادا به گوش دشمن برسد

۱۳۹۸ دی ۲۳

سقوط هواپیمای اوکراینی هرچه مبهم باشد، سقوط سرمایه اجتماعی نظام و فروریختن دیوار اعتماد جامعه و حاکمیت در این واقعه آشکار است

جزئیات

نااطمينانی های امروز، ما را به آينده مبهم پرتاب می كند

۱۳۹۷ شهریور ۱۹

در حالی که در گذشته برخی اندیشمندان از فروپاشی امر سیاسی در ایران سخن می‌گفتند در سال‌های اخیر برخی از فروپاشی امر اجتماعی سخن می‌گویند. حتی اگر این دیدگاه را نپذیریم اما به نظر می‌رسد نشانه‌های در جامعه ایران آشکار شده که نگران‌کننده است. بحران خانواده، بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی اجتماعی، بی‌تفاوتی نخبگان و از همه مهم‌تر فساد سیستماتیک نشان می‌دهد که جامعه ایران در وضعیت مساعدی به‌سر نمی‌برد.

جزئیات

دل‌آزرده و خسته از حادثه

۱۳۹۶ اسفند ۰۲

حادثه در پی حادثه. یک روز آوارشدن ساختمان‌ها و آتش‌سوزی، روز دیگر زلزله و سقوط هواپیماها؛ آدم‌ها در حوادث مختلف قربانی می‌شوند و خسارت مالی بسیاری به‌بار می‌آید. اخبار را مردم مدام مرور می‌کنند تا حادثه‌ای فراموش می‌شود، اتفاق دیگری رخ می‌دهد.

جزئیات

چرا ایرانیان به یکدیگر بی اعتمادند؟

۱۳۹۶ آذر ۲۱

اعتماد اجتماعی امری است كه بنياد هر گونه جامعه سالمی را تحقق می بخشد و بر تداوم و حفظ آن مهر تاييد می زند. اما به نظر می رسد كه در شرايط كنونی، اعتماد اجتماعی در جامعه ما وضعیت خوب و مناسبی ندارد.

جزئیات