تاثیر شبکات اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی، تنوع فرهنگی یا نابودی ارزش‌ها

۱۳۹۷ خرداد ۰۵

امروزه رسانه ها و شبکه های اجتماعی ابزاری در دست قدرت های جهانی هستند که می کوشند مردم را تحت تأثیر گفتمان خویش قرار داده و خرده فرهنگ ها و ارزش ها را در خود محو کنند. در چنین شرایطی ما موظفیم که با برنامه ریزی و استفاده بهینه از سه عامل جامعه، فرهنگ و اخلاق، تنوع فرهنگی موجود را حفظ نموده و مانع از به وجود آمدن یک جهان «هارمونیک» و یکدست با ارزش ها، باورها و اندیشه های یکسان شویم.

جزئیات