twitter share facebook share ۱۳۹۸ دی ۱۹ 514

یافته های جدید مرکز تحقیقاتی پیو که از مطالعه‌ی داده‌های 130 کشور جهان یه دست آمده، نشان می‌دهد که اندازه و ترکیب خانوارها غالباً بسته به مذهب آنان، متفاوت است.

در میان مردم سرتاسر جهان، مسلمانان بزرگترین خانوارها را دارند؛ به طور متوسط، ​​یک فرد مسلمان در خانه‌ای با 6/4 نفر سکونت دارد. شمار افراد خانوار یک هندو 5/7 نفر است. مسیحیان با شمار 5/4 در جایگاه سوم قرار دارند. بودائیان با 3/9 نفر، یهودیان 3/7 و افراد بی دین با 3/7 نفر به ترتیب در رده‌های بعد قرار دارند. خانواده‌های جنوب صحرای آفریقا نیز معمولا بزرگ هستند حال آنکه کوچکترین خانواده ها را می توان در اروپا دید.

اندازه‌ی خانوار یک روش آسان برای مقایسه‌ی سبک زندگی مردم در سراسر جهان است. خانواده‌های بزرگتر در کشورهای کمتر توسعه یافته که مردم تمایل دارند فرزندان بیشتری داشته باشند و دارای منابع محدودتری به لحاظ مادی هستند، متداول‌ترند. در مقابل، پراکندگی خانوارهای کوچکتر معمولاً در کشورهای ثروتمند که تمایل به افزایش جمعیت در آنها کمتر است و نرخ زاد و ولد در آنها پایین‌تر است و جمعیت پیرتری دارند، بیشتر است.

در سطح جهان، متداول‌ترین شکل خانواده، خانواده‌ی گسترده است که 38٪ از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. خانواده گسترده آن نوع از خانوار است که پدربزرگ و مادربزرگ، پدر، مادر، دایی، عمو، عمه، خاله، عروس و داماد را شامل شده و همه با هم زندگی می کنند. گروه‌های مذهبی بیشتر از سایرین در خانواده‌های گسترده به سر می برند و در این میان، هندوها تنها گروه بزرگی هستند که در آن اکثریت افراد با خانواده‌ی گسترده زندگی می کنند.

مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بیشتر در خانواده‌های دو والد زندگی می‌کنند که متشکل از دو شریک زندگی با یک یا چند کودک خردسال است.

زندگی مجردی در بین همه گروه‌های مذهبی، شیوه‌ای نامعمول است، اما در بین یهودیان بیشتر از سایر مذاهب مهم جهان رایج است؛ حدود یک دهم از یهودیان در سراسر جهان زندگی مجردی دارند. از منظر جهانی، یهودیان نیز بسیار بیشتر از غیر یهودیان در خانواده‌هایی متشکل از یک زن و مرد بدون فرزند، زندگی می‌کنند.

مترجم: ط. مکارمی

*مرکز تحقیقات پیو

نظر شما